Aby zdobyć uprawnienia na walec drogowy i legalnie go obsługiwać musimy odbyć kurs/szkolenie zakończonego egzaminem teoretycznym, a następnie praktycznym. Dopiero po jego pozytywnym zaliczeniu będziemy w stanie znaleźć pracę jako operator walca drogowego. Jednak przed przystąpieniem do kursu, musimy sprawdzić czy będziemy do niego podejść. Wymagania jakie będą wobec nas narzucone to: ukończenie wieku pełnoletniego, co najmniej podstawowe wykształcenie oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu określony przez lekarza (co rozumie się przez brak fizycznych i psychicznych utrudnień, które przeszkadzałyby w prawidłowym wykonywaniu pracy).

Przystępując do realizacji kursu, który obejmuje sprzęt lekki oraz ciężki nie jest wymagane od nas posiadanie prawa jazdy. Kurs operatora walca drogowego obejmuje klasę III, czyli pojemność do 2,5 m3: kształcenie podczas trwania go obejmuje przygotowanie kandydata do profesjonalnego i skutecznego nabycia kwalifikacji uprawniającego do pracy w zawodzie operatora maszyn. Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma uprawnienia do sterowania wszystkich rodzajami walca drogowego klasy III. Zajęcia najpierw odbywają się pod kątem teoretycznym, na których uczestnik poznaje niezbędną wiedzę do prawidłowej obsługi walca oraz skutecznych zastosowań podczas awarii i sytuacji niespodziewanych. Na części praktycznej zapoznawany jest z obsługą walca, jego budową oraz sposobem poruszania się oraz testowane są jego umiejętności jako kierowcy – zarazem też poprawiane ewentualne błędy popełniane przez niego.

Szkolenie obejmuje treści takie jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, wygląd dokumentacji technicznej, zastosowanie eksploatacyjne, technologię robót oraz szczegółową budowę walca drogowego. Jak więc widzimy nasze kwalifikacje po kursie wzrosną w wielu czynnikach, dzięki czemu znalezienie pracy na budowie nie powinno być większą trudnością. Cena takiego kursu waha się od 1500 zł – dla tych którzy posiadają już uprawnienia na inne rodzaje maszyn – do 2000 zł – dla tych bez innych uprawnień. Uczestnik po pozytywnym zakończeniu kursu dostaje do swoich rąk książeczkę operatora maszyn roboczych, co pozwala mu na rozpoczęcie pracy.

Udostępnij!